Reglement “Koop bij mij” 2023

 • De organisator
  Deze actie wordt georganiseerd door Unizo Deerlijk.
 • Wie kan deelnemen?
  Alle klanten van de deelnemende handelszaken. Per aankoop ontvangt men minstens 1 deelnameticket.
 • Periode
  De actie loopt van 1 mei 2023 tot en 31 mei 2023.
 • Hoe deelnameticket invullen
  Op de achterzijde van het deelnameticket moeten de gevraagde gegevens volledig en duidelijk leesbaar ingevuld worden.
 • Waar en wanneer ingevuld deelnameticket deponeren?
  Het correct ingevulde deelnameticket moet in de daarvoor voorziene doos van “Koop bij mij” gedeponeerd worden, uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023. Deze doos staat bij elke deelnemende handelszaak.
 • De trekking
  Er is één trekking op dinsdag 6 juni om 18u.
  Bekendmaking via website gemeente, Gemeentenieuws, lokale pers en sociale media.
  De trekkingen zullen geregistreerd worden door de aanwezige organisatoren. Eerst worden per deelnemende handelaar enkele winnaars getrokken. Daaropvolgend worden de hoofdprijzen getrokken uit alle ingevulde tickets.
 • De prijzen
  De winnaar moet de prijs aanvaarden zoals afgeleverd door de organisatoren. Hij/zij kan geen aanspraak maken op compensatie.
  De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden of gebruiken van de prijs door de winnaar.
 • Afhalen prijzen
  De waardebonnen worden bij voorkeur afgehaald aan de Unizo stand (aan de kerk) op zondag 18 juni, tussen 15u-18u. Bij niet-afhaling worden ze aan huis geleverd door onze Unizo-bestuursleden of per post opgestuurd.
  De organisatie distantieert zich van iedere betwisting die aanleiding zou geven tot discussie over de titularis van de prijs.
 • Persoonsgegevens
  Éénieder die deelneemt stemt met de verwerking in van de persoonsgegevens, en verwerking van de winnaars door Unizo Deerlijk in een bestand. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze actie. Elke winnaar heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar unizodeerlijk@gmail.com.
 • Algemene bepalingen
  Iedere winnaar verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar volledige naam en adres op de sociale media kanalen van Unizo Deerlijk, website gemeente en lokale pers (geschreven en/of sociale media van de lokale pers).
  De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatie distantieert zich van elke vorm van aansprakelijkheid die aanleiding zou kunnen geven tot welk danige vergoeding. De organisatie houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is. Als het verloop van deze tombola door een technisch incident verstoord zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Unizo Deerlijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook tegen de organisatie.
  In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze actie uit te sluiten. Door hun deelname aan deze actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze elke beslissing die de organisatie treft. Dit reglement is enkel van toepassing van 1 mei 2023 tot en 31 mei 2023.
  Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Unizo Deerlijk. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Over het reglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de organisatoren, die autonoom beslissen.

Opgemaakt te Deerlijk, maart 2023.